PREKIŲ NUOMOS IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios nuomos ir kitų paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio nuomos ir/arba kitas paslaugas www.viskasrenginiams.lt  elektroninėje parduotuvėje (toliau – Klientas), ir MB „Viskas renginiams.lt““ (toliau – Paslaugų teikėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Klientui perkant nuomos ir/arba kitas paslaugas elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas nuomos ir/arba kitas paslaugas elektroninėje parduotuvėje, Klientas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 1. NUOMOS IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutartis tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Klientas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Klientas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo, yra saugoma www.viskasrenginiams.lt duomenų bazėje.

 1. KLIENTO TEISĖS

3.1. Klientas turi teisę pirkti nuomos ir/arba kitas paslaugas elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Klientas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti užsakymo per laikotarpį nuo prekių rezervacijos patvirtinimo iki avanso pervedimo, tačiau ne vėliau nei per 24 valandas.

3.3. Kliento (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių ir/arba paslaugų pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:

3.3.1. Sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

3.3.2. Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

3.3.3. Sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

3.3.4. Sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

3.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. KLIENTO PAREIGOS

4.1. Klientas privalo sumokėti prekių ir/arba paslaugų bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Klientas sumoka vienu iš elektroninėje parduotuvėje siūlomų būdų.

4.2. Jei pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, Klientas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Klientas privalo atlikti mokėjimą iš savo banko sąskaitos bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Paslaugų teikėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rezervacijos patvirtinimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Paslaugų teikėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Paslaugų teikėjas turi teisę laikyti, kad Klientas atsisakė nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutarties sudarymo. Kliento pasirinktos prekės rezervuojamos bei Paslaugų teikėjas imasi vykdyti nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutartį tik tada, kai Paslaugų teikėjas gauna pranešimą iš Kliento banko ar Kliento apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes ir paslaugas.

4.4. Klientas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS

5.1. Jei Klientas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Paslaugų teikėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Kliento nuostolius.

5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę negrąžinti Klientui sumokėto 50% avanso, jei Klientas pareiškia norą nutraukti sutartį praėjus 24 valandoms po rezervacijos patvirtinimo.

5.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4. Paslaugų teikėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIGOS IR GARANTIJOS

6.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Klientui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Paslaugų teikėjas turi pareigą pasiūlyti alternatyvią prekę, jeigu Kliento pasirinkta prekė buvo pažeista iki pasirašant nuomos sutartį. Klientui nesutikus, Paslaugų teikėjas garantuoja sumokėto užstato už pasirinktą prekę grąžinimą.

6.3. Paslaugų teikėjas garantuoja išnuomoti prekes sutartam laikotarpiui, kuris nurodomas Nuomos sutartyje ir yra ne ilgesnis nei 5 dienos įskaitant prekių perdavimo Klientui ir grąžinimo Paslaugos teikėjui momentą.

6.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekės pristatomos Klientui abipusiu sutarimu pasirinktu būdu ir laiku, priklausomai nuo prekės prieinamumo.

7.2. Siunčiame tik nedidelius ir nedūžtančius daiktus per autobusų stotį, paštomatu, kurjeriu.

 1. ATSAKOMYBĖ

8.1. Klientas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Klientas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Už nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Klientas ir Paslaugų teikėjas susitaria, kad Kliento veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Klientas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Paslaugų teikėjui, taip pat nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją apie Kliento prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Kliento atpažinimo kodu, laikomi atliktais Kliento, ir Klientas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

8.4. Paslaugų teikėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Klientas patenka į šiuos tinklalapius per Paslaugų teikėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

8.5. Paslaugų teikėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ypatumų.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Klientas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Paslaugų teikėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Kliento ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Paslaugų teikėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

9.2. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Klientas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Kliento ir (ar) jo atstovų pateikti Kliento ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Paslaugų teikėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte.

9.3. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Klientas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Paslaugų teikėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Paslaugų teikėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Klientą ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Paslaugų teikėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Paslaugų teikėjas ir (ar) trečiasis  asmuo, Paslaugų teikėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Kliento ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

9.4. Pažymėdamas „Taip“ punktą „Užsisakyti naujienlaiškį“, Klientas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Paslaugų teikėjui pateiktus Kliento ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Paslaugų teikėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Paslaugų teikėjas nurodo, kad Kliento (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Paslaugų teikėjas netvarkys.

9.5. Pažymėdamas „Taip“ punktą „Užsisakyti naujienlaiškį“, Klientas nurodo, kad jis ir (ar) jo  atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Paslaugų teikėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Paslaugų teikėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Pažymėdamas „Taip“ punktą „Užsisakyti naujienlaiškį“, Klientas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Klientas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Paslaugų teikėjo registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Kliento, jo atstovų pateiktu adresu ir elektroniniu paštu.

9.6. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Klientas patvirtina, kad jis (jei Klientas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Paslaugų teikėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

9.7. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Klientas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Klientą ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

 1. INFORMACIJOS SIUNTIMAS IR TEIKIMAS

10.1. Paslaugų teikėjas visus pranešimus ir informaciją siunčia/teikia vienu ar keletu toliau nurodytų būdų: Kliento registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, Kliento registracijos formoje pateiktu telefono numeriu SMS žinute ir/arba skambučiu.

10.2. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia/teikia Paslaugų teikėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais ir/arba užpildęs užklausos anketą.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės neriboja Kliento (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant  teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutartimi tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.